SGK’ya 300 Denetmen Yardımcısı Alımı

SGK’ya 300 Denetmen Yardımcısı Alımı
[caption id="attachment_1276" align="alignleft" width="400"]SGK’ya 300 Denetmen Yardımcısı Alımı SGK’ya 300 Denetmen Yardımcısı Alımı [/caption]Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) resmi internet sitesinden yapılan duyuruda 300 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı istihdam edeceğini açıkladı. 05-11 Aralık 2012 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan sınavlara katılmak isteyenlerin aşağıdaki kılavuzda yer alan şartları taşıması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Denetmeni olarak yetiştirilmek üzere, Kurumumuz taşra teşkilatına 300 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacaktır. I- BAŞVURU ŞARTLARI 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları haiz olmak. 2. En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak. 3. Sınavın yapıldığı gün itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak. 4. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak. 5. ÖSYM tarafından 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden, KPSSP113 puan türünden 80 ve üzeri puan almış olmak ve kontenjanın 2 katı 600 aday arasına girmek. (son sıradaki adayla eşit puana sahip adaylar sınava çağrılacaktır.) 6. Kurumca açılan giriş sınavlarında iki defadan fazla başarısız olmamak. II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE İSTENİLEN BELGELER Başvuru, aşağıda sayılan belgelerle birlikte 10/09/2012 tarihinden 21/09/2012 tarihi saat 17:30’a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA adresine elden veya posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve süresi içerisinde belirtilen adrese ulaşmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. İstenen Belgeler: 1. www.sgk.gov.tr. adresinden temin edilecek ve adayın kendi el yazısı ile doğru, okunaklı ve eksiksiz olarak doldurulacak İş Talep Formu. 2. Öğrenim veya çıkış belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği. 3. KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı. 4. 2 adet arkası isim yazılı fotoğraf. (4,5X6 ebadında) Aslı ibraz edilmek kaydıyla getirilen belgelerin fotokopileri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları taşımadığı halde yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır. III- SINAVIN ŞEKLİ Sınav, adayların IV bölümünde belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi ve bir konuyu kavrayıp özetleme ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati temsil kabiliyeti davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle sözlü olarak yapılacaktır. IV- SINAVIN KONULARI a) Kamu maliyesi: 1) Maliye teorisi (kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçesi). 2) Maliye politikası. 3) Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi. b) İktisat: 1) İktisat teorisi (mikro iktisat, makro iktisat ve iktisadi analiz). 2) İktisat politikası. 3) Para teorisi ve politikası. 4) Uluslararası iktisat. 5) Türkiye ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar. c) Hukuk: 1) Anayasa hukuku. 2) Medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç). 3) Borçlar hukuku. 4) Ticaret hukuku (ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku). 5) İdare hukuku ve idari yargılama usul hukuku. 6) İş ve sosyal güvenlik hukuku ç) Muhasebe: 1) Genel muhasebe. 2) Mali tablolar analizi. V- SINAVIN YERİ VE TARİHİ Sınav 05-11/11/2012 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olup, sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav tarihleri 08-12/10/2012 tarihleri arasında www.sgk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. VI- DEĞERLENDİRME Sınav, Komisyon tarafından değerlendirilecek olup, başarılı sayılmak için Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sınav sonucu belirlenen başarı listesi www.sgk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. VII- DİĞER HUSUSLAR Giriş sınavı sonucunda başarılı olan adayların, tebliğ tarihinden itibaren, belirtilen belgeler ile on gün içerisinde yazılı olarak yapacakları başvuru üzerine durumlarına uygun Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı kadrolarına atamaları yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. İlanen duyurulur.