Bakanlıklar

Bakanlıklar
[caption id="attachment_1652" align="alignleft" width="400"]Bakanlıklar Bakanlıklar[/caption]BAKANLIKLAR. Her bakanlık kendi hizmet dalında yapılması gereken işleri yüklenir ve hizmeti, halkın en kolay yararlanabileceği biçimde yerine getirebilmek için gerekli örgüt ağını kurar. Her bakanlığın başında bir bakan bulunur. Bakanın birinci derecedeki yardımcısı müsteşardır. Ondan sonra bakanlık örgütünü oluşturan genel müdürlükler, müdürlükler ve bunlara bağlı taşra örgütü gelir. Adalet Bakanlığı Adalet işlerinin düzenli olarak yürütülmesi için gerekli işleri ve işlemleri yapar. Kanunların uygulanışını izler, mahkemelerin kurulma ve kaldırılma işleriyle ilgilenir, kamu davası konusunda savcılara emir verebilir, ceza ve tutuk evlerinin yapımı, bakımı gibi işlerle ilgilenir. Millî Savunma Bakanlığı Millî güvenliğin sağlanması ve Silâhlı Kuv- vetler’in savaşa hazırlanması amacıyla kurulmuştur. Barışta ve savaşta askere alma hizmetlerinin yürütülmesi, ordunun silâh, araç ve gereçleriyle her türlü ihtiyaçlarının karşılan-ması, harp sanayii ile ilgili çalışmalar görevleri içindedir. İçişleri Bakanlığı Ülke çapındaki Tıükûmet yönetiminin en yüksek ka-demesidir. Yurdun kolluk ve güvenliğini sağlamak, sınırlarda, kıyılarda ve karasularında gerekli koruma tedbirlerini almak, kaçakçılık ve benzeri olayları izlemek, yönetimle ilgili kanunları uygulamak, karayollarında trafiği düzenlemek, filimleri ve senaryoları yayımından önce incelemek, pasaport işlerini yürütmek, sivil savunma işlerini düzenlemek, nüfus kayıtlarını tutmak, mülteci ve göçmen işleri bu bakanlığın görevleri arasın Dışişleri Bakanlığı Hükümetin dış politikasını uygulamakla görevli olan bu bakanlık aynı zamanda devletin yabancı ülkelerde temsil edilmesini sağlar. Çeşitli antlaşma, sözleşme ve anlaşmaların hazırlanması ve yapılması, devletin ve vatandaşların yabancılara karşı haklarının savunulması, yabancı ülkelerdeki Türk vatandaşlarının özlük işleri ve NATO, Birleşmiş Milletler ve benzeri uluslararası kuruluşlarda Türkiye’nin temsil edilmesi, başka ülkelerdeki Türk azınlıkların küitür ve varlıklarının korunması, bu bakanlığın görevleri arasındadır. Maliye Bakanlığı Bu bakanlığın ana görevlerinin başında devlet bütçesinin hazırlanması gelir. Meclis’in onayından geçtikten sonra bütçenin uygulanmasını izler. Devlet gelirlerinin başlıca kaynağı olan vergileri toplamak da Maliye Bakanlığı’nın ödevidir. Para, kredi, borçlanma işleri, yabancı ya da uluslararası parasal kuruluşlarla görüşme ve anlaşma yapılması da bu bakanlığın görevleri arasına girer. Milli Eğitim Bakanlığı Ulusun bilgi, sanat, kültür ve teknik konularda çağdaş düzeye erişmesini sağlamak amacıyla ilk, orta, yüksek dereceli okullar, akademiler, mesleki ve teknik öğrenim kuruluşları, enstitüler, kurslar açmak, bunlar için bina, öğretmen ve donanım sağlamak, özel öğrenime muhtaç çocuklarla ilgilenmek, ders programlarını düzenlemek, Türk kültürünü tanıtıcı yayınlar yapmakla görevli bakanlıktır. Bayındırlık Bakanlığı Ulaştırma işlerinin altyapısı demek olan karayolları, demiryolları, limanlar, barınaklar, havaalanları, akaryakıt boru hatları gibi tesisler ile devlet ve kamu binalarının yapımı bu bakanlığın başlıca görevleridir. Ticaret Bakanlığı Bakanlığın temel görevi iç ve dış ticareti düzenlemek, gelişmesini sağlayıcı tedbirler almak ve denetlemektir. Onun için ticaret ve sanayi odaları, esnaf kuruluşları, bankalar, kooperatifler çeşitli yönlerden bu bakanlığın denetimindedir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bu bakanlığın görevleri dört grupta toplanır: koruyucu hekimlik, tedavi edici hekimlik, sosyal yardım işleri ve serbest hekimlik ile eczacılık çalışmalarının düzenlenmesi. Kişi ve toplum sağlığının korunması için ge-rekli tedbirleri almak, bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş, çevre sağlığı ve beslenme koşullarının iyileştirilmesi, muhtaçlara, yaşlılara, sakatlara, çocuklara ve yoksullara yardım Gümrük ve Tekel Bakanlığı Yurdun çeşitli giriş-çıkış noktalarındaki gümrük kapılarında kanunların gerektirdiği denetimleri yapar, gümrük vergilerini toplar, bunlardan doğacak anlaşmazlıkları inceler ve P.T.T. dışındaki devlet tekellerini işletir. Tekel Genel Müdürlüğü de bu bakanlığa bağlıdır. Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ülke ekonomisinde önemli bir yeri olan bu bakanlığın temel görevi devletin tarım ve hayvancılık politikasını saptamak ve bunu uygulamaktır. Bu amaçla yapılan çalışmalarda tarım ve orman ilişkilerini düzenler, tarımda daha iyi ürün alınması ve yüksek düzeyde verim sağlanması i- çin gerekli tedbirleri alır, çiftçilerin çalışmalarına önderlik eder. Ulaştırma Bakanlığı Barışta ve savaşta kara, deniz ve hava ulaştırmasr ihtiyaçlarını saptayarak gerekli tedbirleri alır, işletmeleri kurar, bunların işleyişini denetler, liman, iskele, havaalanı, demiryolu, istasyon gibi u- laştırma altyapılarını yaptırır, gerek kendi işletmelerinde, gerek özel kesim ulaştırmacılığında uygulanacak tarifeleri hazırlar, ulaştırma alanında uygulanacak güvenlik tedbirlerim saptar. Haberleşme işlerini ise P.T.T. aracılığıyla yürütür. Çalışma Bakanlığı Çalışma hayatının düzenlenmesi, işçi ve işveren ilişkilerinin ulus yararına ve çekişmesiz sürdürülmesi, çalışma gücünün verimli biçimde değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi, çalışanların sosyal güvenliklerinin sağlanması ve bu a- maçların gerektirdiği kanunların hazırlanması, bu bakanlığın başlıca görevleridir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ülkedeki tüm sanayi ve küçük sanat çalışmalarının topluma yararlı ve a- henkli biçimde çalışmasını sağlayıcı tedbirleri alır, bunları denetler, bakanlığa bağlı kamu iktisadi kuruluşlarını denetim altında tutar, gerekli görürse yenilerini kurar. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Yurdun turistik olanaklarını değerlendirmek, geliştirmek, bu alanda gerekli tesislerin kurulmasını sağlamak ve bunların kuruluşuna yardımcı olmak, Türkiye’yi turizm yönünden dışarıda tanıtmak, turizm personeli yetiştirmek bu bakanlığın başlıca görevleri arasındadır. İmar ve İskân Bakanlığı Şehirleşmenin dengeli biçimde gelişmesi için Maliye Bakanlığı çalışır, bölgesel planlama çalışmala- binası, öteki rı yapar, İller Bankası ve belediye- bakanlıklardan lerce hazırlanan planları onaylar, yurt farklı olarak, Ulus ihtiyaçlarına uygun ucuz yapı mal- Meydanı yakınındadır. zemesini saptar, ucuz ve toplu konut projeleri hazırlar, bu konularda araştırmalar yaptırır, mevcut gece-konduların gelişmesini ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar, yeni gecekondu yapımını önler, doğal âfet bölgelerinde yapılacak yapıların teknik koşullarını belirler. Gençlik ve Spor Bakanlığı Her düzeydeki okul ve üniversite öğrencileriyle okul dışındaki gençlerin beden j||er. ve ahlâk yönünden ulusal isteklere polis ve jandarma, uygun olarak yetiştirilmesini amaç edinen bu bakanlık gençliğin spor, izcilik, oyun ve beden eğitimi alanlarında çalışmasına önderlik eder, Milli Eğitim Bakanlığı, bunun gerektirdiği spor tesislerini kurar ve korur, Türk sporunu uluslararası temaslara hazırlar