TİKA Uzman Yardımcısı Alımı

TİKA (Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı) 30 Uzman yardımcısı alımı yapacak. TİKA Uzman Yardımcılığı sınavı için başvurular: 16 Kasım 2012 günü mesai bitimine kadar yapılabilir. Giriş sınavı ise 3-7 Aralık 2012 tarihlerinde TİKA Başkanlığı Atatürk Bulvarı No: 15 Ulus/ANKARA adresinde yapılacaktır Giriş sınavına katılabilmek için aşağıda belirtilen şartlar aranır: 1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak, 2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin yukarıda belirtilen öğrenim dallarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçinde ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 3) Sınavın yapılacağı tarih itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak, 4) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS): a) Birinci grupta yer alanlar için KPSSP-2 puan türünden en az 70 puan almış olmak, b) İkinci grupta yer alanlar için KPSSP-3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, c) Üçüncü grupta yer alanlar için KPSSP-3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, ç) Dördüncü grupta yer alanlar için KPSSP-25 puan türünden en az 70 puan almış olmak, d) Beşinci grupta yer alanlar için KPSSP-3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, e) Altıncı grupta yer alanlar için KPSSP-36 puan türünden en az 70 puan almış olmak, f) Yedinci grupta yer alanlar için KPSSP-1,2,3,4,5,6,7 veya 8 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmak. 5) Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavında (KPDS), İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Arapça veya Rusça dillerinin herhangi birinden en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulunca buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. III. BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER 1) TİKA Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 16 Kasım 2012 günü mesai saati bitimine (saat 18:00) kadar yapılabilecektir. 2) Başvuruların, başvuru için istenen belgeler ile birlikte TİKA Başkanlığı (İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Atatürk Bulvarı No: 15 Ulus/ANKARA adresine şahsen, elden veya posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. 3) Başvuru için istenen belgeler şunlardır: a) Başkanlıktan veya Başkanlığın internet sitesinden temin edilecek başvuru formu, b) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği, c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı, ç) KPDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sonuç belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği, d) Yazılı özgeçmiş, e) İki adet vesikalık fotoğraf, f) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı, g) Adli sicil kaydı yazılı beyanı, ğ) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair adayın yazılı beyanı. 4) Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. IV. BAŞVURULARIN İNCELENMESİ VE ADAYLARIN SINAVA KABULÜ 1) Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak, bu ilanda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katına kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sınava çağrılacaktır. 2) Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları ve sınav tarih ve saatleri Başkanlığın internet sitesinde (http://www.tika.gov.tr/) ilan edilir. 3) Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar belirtilen yer, tarih ve saatte, nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır. V. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI 1) Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. 2) Sözlü sınav, adayların; a) Mezun oldukları bölüm ile ilgili alan bilgisi ve Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konulardaki bilgi düzeyi, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, d) Genel yetenek ve genel kültürü, e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, yarışma sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. VI. DEĞERLENDİRME VE İLAN 1) Başarı puanı adayın KPSS puanı ile sözlü sınavının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla sözlü sınav puanına ve KPSS puanına bakılır, puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. 2) Giriş sınavı sonuçları, Başkanlık internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca kazanan adayların adreslerine de tebliğ edilir. 3) Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda uzman yardımcısı alma hakkına sahiptir. 4) Yarışma sınavını kazananların uzman yardımcısı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler, 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır. 5) Sınavı kazananların uzman yardımcılığına atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak tebligatta veya ilanda belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na müracaat etmeleri gerekir. 6) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen veya ilan edilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz. 7) Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. VII. BİLGİ ALMA Sınav ile ilgili bilgi, TİKA Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 0 (312) 508 11 44 veya 508 11 47 numaralı telefonlarından temin edilebilir.