Öğretmen Atamaları İçin Gerekli Olan Belgeler (2012 - 2013)

[caption id="attachment_1114" align="alignleft" width="300"]Öğretmen Atamaları İçin Gerekli Olan Belgeler (2012 - 2013) Öğretmen Atamaları İçin Gerekli Olan Belgeler (2012 - 2013)[/caption]Öğretmen adayları, atama süreci boyunca başvuruları için aşağıdaki belgelere ihtiyaç duyacaklardır. Atama başvuruları 03- 09 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği, Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce öğretmenliği için İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği, Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji, aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği, (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.), Beden eğitimi ve spor yüksekokulları ile Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulundan mezun olanlardan, programa kayıt tarihini gösteren belge (Mezuniyet belgesinde kayıt tarihi yazılı olanlardan bu belge ayrıca istenmeyecektir.), Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen aday ya da asıl devlet memuru olarak çalışanlardan “muvafakat belgesi” ve hizmet belgesi, Hâlen Devlet memuru olarak görev yapanlar ile Devlet memurluğunda adaylığıkaldırıldıktan sonra ayrılanlardan KPSSP10 puanına göre ilk atama yoluyla başvuracaklar için ayrıldıkları kurumca onaylı hizmet belgesi, (Hizmet belgesi üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.) Öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçenler ile öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılanlardan atanmak üzere başvuruda bulunacaklardan, kurumca onaylı hizmet belgesi ile Bakanlıkça düzenlenmiş en son atama kararnamesinin bir örneği, (Daha önceki dönemlerde kararname düzenlenmeyen “okul öncesi öğretmenliği/çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ile sınıf öğretmenleri” için Bakanlıkça düzenlenen atama üst yazısı veya onay listenin ilgili sayfasının fotokopisi kabul edilecektir. Hizmet belgesi üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.) Sabıka sorgulama belgesinde adli sicil kaydı bulunanlardan buna ilişkin mahkeme kararı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden alınan öğretmenlik meslek bilgisi sertifikasının, pedagojik formasyona eşdeğer olduğunu gösterir Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilmiş belge, Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Öğretmenliği lisans derecesi ile mezun olanlardan, öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan “seviye tespit sınavı”na katılarak 50 ve üzeri puan alarak başarılı olduğuna ilişkin belge, Pedagojik Formasyon Belgesi almaya hak kazandıkları halde belge düzenlenemeyenlerden, belgeyi almaya hak kazandıklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazı, Başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almış adayların Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları emekli olmadıklarına dair belge