Diyanet İşleri Başkanlığı 100 Personel Alımı Yapacak

Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışında çalıştırmak üzerei 100 Sözleşmeli Personel Alımı yapacaktır. Yurtdışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi, dinî konularda aydınlatılması ile din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18/A maddesi uyarınca ve Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Teşkilatında Sözleşmeli Personel İstihdamına İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yapılacak “Mesleki Yeterlik” ile “Yurtdışı Temsil ve Yeterlik” sözlü sınavlarıyla yurtdışında çalıştırılmak üzere sözleşmeli bay ve bayan personel (din görevlisi) alınacaktır. Adaylarda Aranan Şartlar 1. İlgi ülke vatandaşlığına veya süresiz oturma iznine sahip olmak, 2. Lisans düzeyinde dinî yükseköğrenim mezunu olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışında bir İslam ilahiyatı bölümü mezunu olmak, 3. İstihdam edilecek ülkede konuşulan resmî dil veya o ülkede yaygın olarak kullanılan dillerden birisi için; Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az yetmiş (70) puan almış olmak ya da uluslararası geçerliği olan sınavlardanÖSYM tarafından en az KPDS’nin yetmiş puan dengi kabul edilen bir puan almış olmak. Ancak, görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlayanlarda o ülkede konuşulan dillere ilişkin dil yeterlik belgesi şartı aranmaz, 4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramışolsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 6. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 7. Görevini yapmasına engel olabilecek akıl, ruh ve vücut sağlığı ile ilgili her hangi bir özrü bulunmamak, 8. İstihdam edileceği ülkede çalışmasına engel bir durumu bulunmamak, 9. Yürütülecek hizmetlerin gerekli kıldığı ölçüde Türkçe bilmek ve Türkçeyi kullanma becerisine sahip olmak, 10. Sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak, 11. İtikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklindeki ortak niteliği taşıyor olmak, 12. Yurtdışı hizmetinin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak, 13. Yapılacak sınavlarda başarılı olmak