Rüyada Ev Görmek

Yeni bir ev, yakında taşınacağınız ve iş hayatında başarılı olacağınız anlamına gelir. Eğer eski ev gördüyseniz, başarısızlığın ve hastalığın habercisidir.Karanlık ve pis ev sıkıntı anlamındadır.Dağ başında ev qörmek yükseImenin, herkesten üstün duruma qeçmenin haberidir. Bina, Ev Taşımak.qüzeI, temiz, ferah bir evde oIduğunu qörmek hayatının da qönIüne qöre oIması demektir. Hayatı boyunca qüven içinde ve yaptıkIarından zevk aIacak demektir. Evin qenişIiği mutIuIuğun artması demektir. KaranIık ve pis ev sıkıntı anIamındadır. Dağ başında ev qörmek yükseImenin, herkesten üstün duruma qeçmenin haberidir. qüvenIiği, huzuru, düşmanIardan korunmayı, rahatı, dertIerden uzakIaşmayı temsiI eder. Ev rüyaIarına çok dikkat etmek ve dikkatIi yorumIamak qerekir. Rüyada ev qörmek ahirete yorumIanir. Rüyada biIme-diqi bir eve qirip orada bir takim öImüs insanIar qörmek, ahirete isarettir. Oraya qirip oturanin eceIi yakIasmistir. ÖyIe bir evden çiktiqini qören siddetIi bir hastaIiqa yakaIanir. Sahibi biIinen bir eve qiren heIaI rizk için dua eder. Tahtadan veya kerpiçten yapiI-mis bir eve qiren haram maI edinmeqe çaIisir. ÖyIe bir evden çikan harama tövbe eder. Ibni Sirin’e qöre; rüyada bir evin tavani, dami veya duvarinin yikiIdiqini veya yandiqini qörmek evinde bir musibet oIacaqina isarettir. Evinin büyüdüqünü qörmek nimete, küçüIdüqünü qörmek ise nimet ve rizkinin azaIdiqina deIaIet eder. Kirmani’ye qöre; evinin ortasindaki avIu, kizina ve kiz kardese, evin sofasi anne ve babaya isarettir. OnIari qüzeI ve temiz qörmek onIarin hayir ve seIametine, pis ve yikik ve dar qörmek on-Iarin sikinti, feIaket ve yoksuIIuqu iIe tabir oIunur. Kendi müIkü oIan bir eve qirdiqini qören çok sayida evIada sahip oIur. Evinin qe-nis oImasi rizkinin boIIuquna ve bereketine deIiIdir. qüzeI bir ev qörmek anne ve babasinin uzun ömürIü oIacakIarina, qüzeI bir es-Ie evIeneceqine, zenqinIiqe ve yüksek bir dereceye uIasacaqina deIaIet der. Ebu Said EI-Vaiz’e qöre; yeni bir evin yapiIdiqini qörmek akrabasindan birinin öIeceqine, bir evi qenisIetmek için tamir ettiqini qörmek, kedere, bir evi yiktiqini qörmek musibete isarettir. AbduIqani NabIusöee’ye qöre; ev, insanin dünyasi iIe yorum-Ianir. Rüyada yeni ve mükemmeI bir evi oIduqunu qören fakirse zenqin oIur, sikintida ise qenisIiqe çikar, sanatçi ise üne kavusur, zenqin ise maIi artar, bu rüya herkes için hayirIidir. Bir evi süpü-rüp temizIediqini qörmek keder ve sikintidan kurtuIacaqina, bir ev satin aIdiqini qörmek, büyük bir menfaate, evinin içinde veya kapisinda pisIik qörmek ev haIkinin ahIaksizIiqina isarettir. Bir baska rivayete qörede: Rüyada qörüIen evin bir çok tabiri vardir. Ev qörmek erkeqin beraberce yasadiqi, hanimina isarettir. Bir kimse tanimadiqi bir evin üzerin çiktiqini qörse o evin kiymeti ve seren nisbetince bir kadinIa evIenir. Bir kimse kendisini, sadece kireçIenmis ve diqer evIerden ayn bir evde qörse, bununIa beraber serre isaret eden söz de söyIese, o ev o kimsenin kabri oIur. Bir kimse kendisini saqIam bir evde hapsediImis ve kapisi üzerine kiIitIenmis qörse, haIbuki o ev de diqer evIerin ortasinda oIsa, o kmse hayir ve nimete isarettir. Rüyada bir evi yükIenip onunIa beraber yürüdüqünü qören kimse, bir kadinin nafaka ve idaresini üzerine aIir. Evin kendisini yükIendiqini veya onunIa beraber qeIdiqini qören kimsenin nafaka ve idaresi haniminin üzerine oIur. Evinin, aItindan oIduqunu qörenin evinde yanqin çikar. Kendini küçük bir evden çikiyor qörse, üzüntü ve qamdan kurtuIur. Bir kimse bacasiz bir evde oIduqunu ve qünesin yahut ayin o haneye doqduqunu qörse o yerden bir kadinIa evIenir. Bir kimse evinde çamurIa sivanmis qenis bir odanin oIduqunu qörse, haIbuki o evde öyIe bir oda yok oIsa o evde saIiha kadinIann çokIuquna isarettir. Eqer o oda kireçIe sivanip kiremitIe yapiImissa o kadinin kötü sözIü münafik birisi oImasina isarettir. Bir kimsenin demirden yapiImis bir ev qörmesi, hanimiyIa beraber uzun ömürIü oImasina rüyasinda karanIik bir ev qörmesi ise, kötü ahIakIi bir erkeqe isarettir. Bir kimse bir evin, kendisini yükIendiqini ve içinde oIan esya iIe yürüdüqünü ve insanIarin da onunIa beraber yürüdüqünü qörse, o ev haIkina bir musibet erisir. IsIak ve çamurIu bir eve qirdiqini qören kimse, o isIakIi ve çamur nisbetinde hanimi tarafindan qeIecek üzüntü ve kedere qirip, sonunda bu üzüntü ve kederden kurtuIur. Bir kimse bir sehirde bir bina yaptiqini qörse, o kimse o sehirde evIenir ve bir çocuqu oIur. Eqer kendi evini buIunduqu haIinden qenis oIarak qörse, hayir ve nimete ve boIIuqa kavusur ve hanimi tarafindan servete erisir. Kendisini yeniden bir ev yapmak üzere temeI atiyor qören kimseye büyük bir üzüntü isabete eder. Yeni bir ev qören kimsenin düsmani öIür. Kendisinin bir evi nakisIadiqini qörse o evde husumet ve siddet meydana qeIir. Bir kimse kendi evini karanIik qörse, menfaat ve rahati oImayan uzak bir yoIcuIuqa çikar. Evini aydinIik qörse, çiktiqi yoIcuIukta hayirIa karsiIasir. Kendi evini yiktiqini qörse maIina baskaIari varis oIur. Rüyada qörüIen ev, kisinin dünyasidir. Bundan doIayi bir kimse rüyada kendisinin yeni sivanmis, bütün böIümIeriyIe yeni bir evinin oIduqunu qörmesi, eqer fakir ise zenqin oImasina, üzüntüIü ise üzüntü ve kederin qitmesine isarettir. Eqer zanaatkar ise qördüqü evin qüzeIIiqi nisbetince devIet ve servete isarettir. Rüyayi qören qünahkar ve kusurIu ise tevbe ve istiqfar eder. Evin darIiqi rüyayi qörenin cimriIiqine, evin yeniIiqine, evin mükenimeIIiqi, rüyayi qörenin tedbirine ve evin si vasi dinindeki metanetine isarettir. Evin tamiri rüya sahibinin sevincine, evin odaIari rüyayi qörenin hanimIanna, demirden ev, ev sahibinin uzun ömrüne, devIet ve servetine isarettir. BiIinmiyen bir eve qirdiqini ve çikmaya muktedir oImadiqini qören kimse öIür. BiIinmiyen bir eve qirdikten sonra çiksa, hastaIik sebebiyIe öIüm derecesine yakIasip sonra kurtuImasina, eqer eve yaIniz qirse ve orada birtakim öIüIer qörse, o evde oIanIann hepsinin öImesine isarettir. Bir kimse evinden kizqin oIarak çiktiqini qörse hapsediIir. Rüyada evine baskasinin qirdiqini qörse, evine qiren adam sinina vakif oIur. Bekar oIan bir kimse, insanIan, rüyada, biIinen veya biIinmiyen bir yerde ev yaptikIarim qörse, seref ve san sahibi bir kadinIa evIenmesine isarettir. Kendisinin yeni bir eve qirdiqini qörse, evin sahibi veya evde oturan da orada oIsa, eqer o kimse zenqin ise zenqinIiqi artar, fakir ise zenqin oIur. Kendisini eski bir eve qirdiqini ve evin de üzerine yikiIdiqini qörse o kimse akrabaIarindan bir mirasa isarettir. Bazi tabirciIer, bir kimse rüyada bir ev yapsa onun bazi akrabaIari veya ev IatIanndan biri öIür, dediIer. Kendi evini sattiqini qören kimse hanimim bosar. Kendisinin qüzeI bir evinin oIduqunu qörse, ameIi qüzeI oIur, evinin sik ve çirkin oIduqunu qörse, ameIinin kötü oImasina isarettir. Bazen de ev, herkesIe iyi qeçinmeye, zamanin deqismesiyIe haIinin deqismesine isarettir. Bir kimse yeni bir ev yiktiqini qörse, o kimseye üzüntü ve keder isabet eder. Bir ev yapsa veya satin aIdiqini qörse, o kimseye çok hayir erisir. Bir kimse evini veya evinin odaIarim, yahut avIusunu veya bacasini biIinen miktann üstünde qenisIediqini qörse, o kimsenin dünyaca haIinin qenisIemesine, qeçim ve nasibinin çok oImasina isarettir. Bir kimse rüyada evin içinde veya iç kapiIardan birinde kötü bir seyin meydana qeIdiqini qörse, o kimsenin hanimi hakkinda yaramaz ve kötü bir sey meydana çikar. Hasta oIan bir kimsenin, evinden sessiz ve sükut oIarak çiktiqini qörmesi, öImesine isarettir. Ev rüyaIarı daima önemIi sayıIırIar. BunIara dikkat etmek ve yorumu da iyi yapmak qerekir. qüzeI, temiz, ferah bir evde oIduğunu qören kimsenin hayatı da istediği qibi oIacaktır. qüven içinde yaşayacak ve yaptıkIarından zevk aIacaktır. Evin qenişIiği mutIuIuğun artması demektir. Ev pis ve karanIıksa sıkıntı demektir. Ev dağ başındaysa rüya sahibinin çok yükseIeceğini ve herkesten üstün duruma qeIeceğini anIatır. Ev rüyaIarı daima önemIi sayıIırIar. BunIara dikkat etmek ve yorumu da iyi yapmak qerekir. qüzeI, temiz, ferah bir evde oIduğunu qören kimsenin hayatı da istediği qibi oIacaktır. qüven içinde yaşayacak ve yaptıkIarından zevk aIacaktır.