KKK Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı İlanı Başvuruları 2012-2013

KKK Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı İlanı Başvuruları 2012-2013
[caption id="attachment_1627" align="alignleft" width="193"]KKK Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı İlanı Başvuruları 2012-2013 KKK Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı İlanı Başvuruları 2012-2013[/caption]KKK Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı İlanını yayınladı.İşte başvurular,başvuru koşulları ve istenen belgeler… KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ ER TEMİN EDİLECEKTİR GENEL BİLGİLER Kara Kuvvetleri Komutanlığının sözleşmeli er ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilecektir. 1. BAŞVURU KOŞULLARI: a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, b. En az ilköğretim mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak, c. Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak, ç. Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (27 Ağustos 2009 tarihinden itibaren terhis olanlar), d. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2012 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1987 tarihinden sonra doğanlar), e. Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak, f. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, g. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verilmiş olsa dahi; (1) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, (2) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, (3) 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148′inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak, ğ. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak, h. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak, ı. Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden “… Sınıfında/Sınıflarında Sözleşmeli Er Olur.” kararlı sağlık raporu almış olmak, i. Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak. NOT-1: On başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir. 2. BAŞVURULARIN YAPILMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR: a. Halen silâhaltında bulunanlardan başvuruda bulunmak isteyen adaylar; 27 Ağustos 2012 tarihinden 21 Eylül 2012 saat 17.00′a kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığının internet adresinden çevrimiçi olarak ön başvurularını yapacaklar, TABLO-3′de bulunan dilekçeye ön başvuru sayfasının çıktısını ekleyerek, kıt’a özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirlerine müracaat edeceklerdir. b. Terhis olduktan sonra başvuru şartlarını haiz bulunanlardan başvuruda bulunmak isteyen adaylar ise; 27 Ağustos 2012 tarihinden 21 Eylül 2012 saat 17.00′a kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığının genel ağ adresinden çevrimiçi olarak ön başvurularını yapacaklar, 3′üncü bölüm 2′nci madde a fıkrasında belirtilen belgeleri ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında getirerek asıl başvurularını yapacaklardır. 3. ON BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLARIN DUYURULMASI: On başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet testi ve mülakata gireceği sınav merkezi ve sınav tarihi, genel ağ adresinden 27 Eylül 2012 tarihinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır. 4. ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SINAV AŞAMALARI: Ön başvurusu kabul edilen adaylar, aşağıda belirtilen aşamalardan geçeceklerdir: a.Başvuru evraklarının incelenmesi ve kayıt kabul faaliyetleri, b. ön sağlık muayenesi, c.Fiziki kabiliyet testi, ç. Mülakat, d. Sağlık raporu / Güvenlik soruşturması işlemleri. Başvuru koşullan ve adaylarda aranan nitelikler, başvuru için gerekli belgeler, sınav aşamaları ve değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler Kara Kuvvetleri Komutanlığının internet adresinde yayımlanmıştır. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Karşılaştığınız sorunlarla ilgili irtibat numaraları: Başvuru koşulları, müracaatlar, sınav merkezleri ile ilgili sorular için: (0 312) 562 11 11 (4741 – 4742) Faks:(0 312)41160 50 E-posta : pertem@kkk.tsk.tr özlük hakları ile ilgili sorular için: (O 312) 411 62 32- (O 312) 411 62 34 Tüm sınav aşamalarında başarılar diliyoruz !…