ÖSYM farklı alanlardan toplam 36 Uzman yardımcısı alacaktır. Başvuru için son tarih: 12 Aralık 2012 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından: ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında (ÖSYM) çalıştırılmak üzere toplam 36 (otuzaltı) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav 29/12/2012 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; ÖSYM Başkanlığının (www.osym.gov.tr) internet sayfasında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir. Alanı Kadro Adedi Mezun Olunan Alan/Bölüm Sınav Türü ve Puanlar Tarih 2 - Tarih Bölümü - Tarih Öğretmenliği KPSSP3 veya KPSSP10 Biyoloji 3 - Biyoloji Bölümü - Biyoloji Öğretmenliği - Biyokimya KPSSP6 veya KPSSP7 Psikoloji 1 - Psikoloji Bölümü KPSSP6 Almanca 1 - Alman Dili ve Edebiyatı KPSSP108 Fransızca 1 - Fransız Dili ve Edebiyatı - Mütercim-Tercümanlık KPSSP108 İngilizce 2 - İngiliz Dili ve Edebiyatı - İngiliz Dilbilimi - Mütercim – Tercümanlık KPSSP108 Arapça 1 - Arap Dili ve Edebiyatı - Arapça Öğretmenliği KPSSP3 Hukuk 4 - Hukuk Fakültesi KPSSP79 İktisat 1 - İktisat Bölümü KPSSP22 Maliye 3 - Maliye Bölümü KPSSP24 Kamu Yönetimi 2 - Kamu Yönetimi Bölümü KPSSP37 Bilgisayar Mühendisi 4 - Bilgisayar Mühendisliği KPSSP6 Elektrik-Elektronik Mühendisi 1 - Elektrik-Elektronik Mühendisliği - Elektronik Mühendisliği - Elektronik Haberleşme Mühendisliği KPSSP6 Grafik 2 - Grafik - Grafik Tasarım Bölümü - Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım KPSSP3 İşletme 2 - İşletme Bölümü KPSSP29 İstatistik 1 - İstatistik Bölümü - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri KPSSP75 Bilgi ve Belge Yönetimi 1 - Bilgi ve Belge Yönetimi KPSSP3 İletişim 2 - İletişim Bölümü - İletişim Bilimleri KPSSP3 Endüstri Mühendisliği 1 - Endüstri Mühendisliği KPSSP6 Matematik 1 - Matematik Bölümü KPSSP1 SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 1) 2011 veya 2012 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, yukarıdaki tabloda yer alan puan türlerine göre en az birinden asgari 75 puana sahip olmak. Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvuru süresi içerisinde 2011 veya 2012 yılı KPSS Lisans puanları esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday yazılı sınava davet edilecektir (Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına alınacaktır). 2) Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak. 3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. 4) Yazılı sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. 5) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, ŞEKLİ VE YERİ: 2011 veya 2012 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, 100 puan üzerinden 75 ve daha yüksek puan alarak başarılı olan adaylardan, Kurumumuzdan görev talebinde bulunacaklar, bu ilanın ResmiGazete’de yayımladığı tarihten başlamak üzere 12/12/2012 tarihine kadar, Başkanlığımızın personelalim.osym.gov.tr internet adresinde yer alan Başvuru Formu doldurularak internet ortamında müracaat edeceklerdir. YAZILI SINAV: Yazılı sınava girecek adaylara 100 tam puan üzerinden olmak üzere yukarıdaki tabloda öğrenim alanları itibarıyla ilgili konulardan %70 test ve %30 klasik usulde soru sorularak yazılı sınav yapılacaktır. Yazılı sınav sonuçları, Başkanlığın www.osym.gov.tr internet sayfasında sınav tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde duyurulacaktır. SÖZLÜ SINAV: Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazananlara, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saat yazılı veya elektronik ortamda duyurulacaktır. Sözlü sınav öncesi adaylar, diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslını veya Başkanlıkça onaylı suretini İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir. Sözlü sınavda, adayların, a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, e) Genel yetenek ve genel kültürü, f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (f) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir. SINAV SONUCU: Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, sınav duyurusunda belirtilen Uzman Yardımcısı kadro sayısının yarısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir. Giriş sınavı sonuçları Başkanlığın internet sayfasında duyurulacaktır. Ayrıca asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu bildirilecektir. Adaylar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Komisyona itiraz edebilir. İtirazlar, Komisyonca en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir. Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir. İlan olunur. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Tlf : (312) 298 83 37-38-39 Not 1 : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ,Uzman Yardımcılığı giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Başkanlığın www.osym.gov.tr adresinden ilgililere duyurulacaktır. Kamuoyuna duyurulur.