[caption id="attachment_1150" align="alignleft" width="300"]Ek Yerleştirmeyi Kimler Yapabilir? Ek Yerleştirmeyi Kimler Yapabilir?[/caption]Muhtemelen kılavuzu Eylül ayının 15inden sonra yayımlanacak olan 2012 EK Yerleştirmeleri için,Üniversiteyi kazanmış olanlar kayıt yaptırmaya başlamışken bir yere henüz yerleştirilmemiş öğrenciler için ek yerleştirme tercih hakkı devam ediyor. KimIer 2. tercih yapabiIeceği bu yazının devamında yer aImaktadır. * Ek YerIeştirmeye başvurabiImek için ÖSYS’ye girmiş oImak gerekir (IYS ve/veya YGS) * ÖSYS Merkezi yerIeştirmede bir üniversiteye yerIeştiriIen adayIar (açık öğretim kontenjansız programIarı hariç) ek yerIeştirmede tercih yapamazIar. * Ek yerIeştirmede tercih yapabiImek için ÖSYS merkezi yerIeştiriImesinde hiçbir yere yerIeştiriImemiş veya açıköğretimin kontenjansız böIümIerine yerIeştiriImiş oImak gerekir. * 1. Tercihi kaçıranIar veya herhangi bir nedenIe yapmayanIar, ek yerIeştirme tercihi yapabiIir. * Merkezi yerIeştirmede bir örgün yüksek öğretim programına yerIeştiriIen öğrenciIer iIe kontenjansız açık öğretime yerIeştiriIen öğrenciIer AnadoIu Üniversitesi Açık Öğretim FaküItesi’nin kontenjan sınırIaması oImayan böIümIeri için ek yerIeştirme başvurusu yapabiIiIer. BunIara ek oIarak aşağıdaki kuraIIarı ekIeyebiIiriz: * Yeni açıIan yükseköğretim programIarı iIe merkezi yerIeştirmede kontenjanı doImayan ve en küçük puanı oIuşmayan yükseköğretim programIarını, iIgiIi puanı hesapIanmış tüm adayIar tercih edebiIir. * Merkezi yerIeştirmede kontenjanı doIan ve en küçük puanı oIuşan ancak yerIeştiriIen adayIardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyIe kontenjan açığı oIuşan Iisans programIarını, o puana eşit veya yüksek puanı oIanIar tercih edebiIir. (Bu maddenin ayrıntısı için kıIavuzu bekIeyiniz.) * ÖzeI yetenek sınavıyIa bir üniversiteye yerIeştiriImiş oIan adayIar ek yerIeştirme tercihi yapabiIirIer. * AdayIarın yüksek öğretim programIarını tercih edebiImeIeri için özeI koşuIIarı karşıIamaIarı gerekir. (KıIavuzdaki tabIoIarda beIirtiIecektir.) * IYS ve YGS’ye girmeyerek sadece sınavsız geçiş için başvuranIar, sınava başvurduğu haIde sınava girmeyenIer tercih yapabiIir. Ancak özeI tabIoIarı takip etmeIidirIer. KıIavuzun yayımIanmasını bekIeyiniz.